Privacy & disclaimer

Privacy

Deze website is eigendom van SerCoLab bvba
Westkaai 7, 2170 Merksem, België
+32 (0)3 640 33 15;
info@sercolab.be
Ondernemingsnummer: BTW BE 0431 052 360

Door de toegang tot en het gebruik van de website verklaart u zich uitdrukkelijk akkoord met de volgende algemene voorwaarden.

Intellectuele eigendomsrechten
De inhoud van deze site, met inbegrip van de merken, logo’s, tekeningen, data, product- of bedrijfsnamen, teksten, beelden e.d. zijn beschermd door intellectuele rechten en behoren toe aan SerCoLab bvba of rechthoudende derden.

Beperking van aansprakelijkheid
De informatie op de website is van algemene aard. De informatie is niet aangepast aan persoonlijke of specifieke omstandigheden, en kan dus niet als een persoonlijk, professioneel of juridisch advies aan de gebruiker worden beschouwd.
SerCoLab bvba levert grote inspanningen opdat de ter beschikking gestelde informatie volledig, juist, nauwkeurig en bijgewerkt zou zijn. Ondanks deze inspanningen kunnen onjuistheden zich voordoen in de ter beschikking gestelde informatie. Indien de verstrekte informatie onjuistheden zou bevatten of indien bepaalde informatie op of via de site onbeschikbaar zou zijn, zal SerCoLab bvba de grootst mogelijke inspanning leveren om dit zo snel mogelijk recht te zetten.
SerCoLab bvba kan evenwel niet aansprakelijk worden gesteld voor rechtstreekse of onrechtstreekse schade die ontstaat uit het gebruik van de informatie op deze site.
Indien u onjuistheden zou vaststellen in de informatie die via de site ter beschikking wordt gesteld, kan u de beheerder van de site contacteren.
De inhoud van de site (links inbegrepen) kan te allen tijde zonder aankondiging of kennisgeving aangepast, gewijzigd of aangevuld worden. SerCoLab bvba geeft geen garanties voor de goede werking van de website en kan op geen enkele wijze aansprakelijk gehouden worden voor een slechte werking of tijdelijke (on)beschikbaarheid van de website of voor enige vorm van schade, rechtstreekse of onrechtstreekse, die zou voortvloeien uit de toegang tot of het gebruik van de website.
SerCoLab bvba kan in geen geval tegenover wie dan ook, op directe of indirecte, bijzondere of andere wijze aansprakelijk worden gesteld voor schade te wijten aan het gebruik van deze site of van een andere, inzonderheid als gevolg van links of hyperlinks, met inbegrip, zonder beperking, van alle verliezen, werkonderbrekingen, beschadiging van programma's of andere gegevens op het computersysteem, van apparatuur, programmatuur of andere van de gebruiker.
De website kan hyperlinks bevatten naar websites of pagina's van derden, of daar onrechtstreeks naar verwijzen. Het plaatsen van links naar deze websites of pagina’s impliceert op geen enkele wijze een impliciete goedkeuring van de inhoud ervan.
SerCoLab bvba verklaart uitdrukkelijk dat zij geen zeggenschap heeft over de inhoud of over andere kenmerken van deze websites en kan in geen geval aansprakelijk gehouden worden voor de inhoud of de kenmerken ervan of voor enige andere vorm van schade door het gebruik ervan.

Toepasselijk recht en bevoegde rechtbanken.
Het Belgisch recht is van toepassing op deze site. In geval van een geschil zijn enkel de rechtbanken van het arrondissement Antwerpen bevoegd.

 

Privacy Notice Sercolab bvba

Privacy notice voor Sercolab bvba met maatschappelijke zetel te Westkaai 7 B2170 Merksem en ingeschreven in de Kruispuntbank der Ondernemingen onder het nummer BE 031 052 360.

Artikel 1 – Privacy verklaring Als onderneming streven wij ernaar om op een wettelijke, correcte en transparante manier uw persoonsgegevens te verwerken. In onderhavig document informeren wij u welke persoonsgegevens wij van u verwerken en wat de hieraan verbonden doelstellingen zijn.

Artikel 2 – Identificatie van de verwerkingsverantwoordelijke Binnen onze onderneming zijn alle persoonsgegevens enkel toegankelijk voor personen die daar binnen hun specifiek takenpakket de verantwoordelijkheid toe hebben en waarvan de toegang uitdrukkelijk vereist is tot uitoefenening van het desbetreffende takenpakket. Voor uw bijkomende vragen rond identificatie kan u ons steeds contacteren via: info@sercolab.be +32 (0)3 640 33 15

Artikel 3 – Identificatie van de persoonsgegevens Diverse persoonsgegevens worden op rechtstreekse wijze verzameld. Het gaat hierbij onder meer om standaardidentificatiegegevens zoals naam, voornaam en functie binnen een bedrijf, om contactgegevens zoals telefoonnummer, faxnummer, e-mailadres en om gegevens voor facturatiedoeleinden zoals bankrekeningnummer.

In voorkomend geval worden deze gegevens rechtstreeks overhandigd door het invullen van documenten, het elektronisch of telefonisch meedelen ervan of het overhandigen van visitekaartjes. Hierbij wordt verondersteld dat er uitdrukkelijke toestemming wordt gegeven voor het opslaan van de aangeleverde persoonsgegevens.

Diverse persoonsgegevens worden eveneens onrechtstreeks verzameld. Het kan hierbij gaan om publieke gegevens die onderworpen zijn aan publicatieplicht (cf. benoemingen) of gegevens die door de betrokkene zelf publiekelijk zijn gemaakt. (cf. publicatie website). Dergelijke publiek toegankelijke

persoonsgegevens kunnen desgevallend worden opgeslagen. Toestemming hiervoor wordt verondersteld gezien deze gegevens uitdrukkelijk publiekelijk werden gemaakt. Er worden geen bijzondere categorieën van persoonsgegevens bijgehouden zonder bijkomende toestemming.

Artikel 4 - Verantwoording van de verwerking Om bepaalde diensten op kwalitatieve wijze te kunnen aanbieden heeft de onderneming diverse persoonsgegevens als gedefinieerd onder artikel 3 van onderhavig document nodig. Uw gegevens worden afhankelijk van de concrete situatie gebruikt voor volgende doeleinden:

 Bij een eerste contactname met personen bij klanten/leveranciers of prospecten worden persoonsgegevens verzameld met onderstaande doeleinden: o Om de te sluiten overeenkomst op een correcte manier te kunnen uitvoeren en de dienstverlening beschreven in het contract te kunnen garanderen; o Om te voldoen aan wettelijke en boekhoudkundige vereisten; o In het kader van risicobeheer en kwaliteitscontrole; o In het kader van relatiebeheer en beheer van klantendossiers; o Om in het kader van direct marketing informatie te kunnen versturen in het kader van: opvolging klantengegevens, aanbieden nieuwe producten, versturing informatie rond diensten en producten van de onderneming, uitnodigingen voor events, opleidingen,..

Uw persoonsgegevens worden niet gebruikt in het kader van geautomatiseerde besluitvorming zonder menselijke tussenkomst.

Artikel 5 – Doorgifte van persoonsgegevens De onderneming verbindt er zich toe uw persoonsgegevens niet door te geven aan derde partijen zonder uitdrukkelijke toestemming. Naast kennisname door interne medewerkers die daartoe uitdrukkelijk bevoegd zijn kunnen onderstaande derde partijen eveneens kennis nemen van de vereiste persoonsgegevens:  ICT dienstverleners

In onderstaande gevallen kan er zich bovendien een eventuele bijkomende doorgifte voordoen: doorgifte om veiligheidsredenen om organisatorische redenen bij organisatie evenement, passend in kader van de vooropgestelde dienstverlening in contacten met leveranciers.

Artikel 6 – Bewaring van persoonsgegevens Uw persoonsgegevens worden bewaard zolang als nodig is om de doelen zoals omschreven onder artikel 4 te verwezenlijken. Persoonsgegevens worden bovendien minimaal gedurende de wettelijk verplichte termijnen bewaard.

Artikel 7 – Rechten van de betrokkene Als betrokkene worden volgende rechten met betrekking tot persoonsgegevens u door de onderneming gegarandeerd. Aan elke vraag tot uitoefening van een individueel recht wordt binnen een redelijke termijn en kosteloos gevolg gegeven.  Recht op inzage – door uitoefening van dit recht kan u zowel inzage als kopie bekomen over welke persoonsgegevens wij van u verwerken.  Recht op verbetering – door uitoefening van dit recht kan u wijzigingen in uw persoonsgegegens steeds laten verbeteren of vervolledigen. Een aanpassing volgt op eenvoudig verzoek.  Recht op wissing – door uitoefening van dit recht kan u indien er zich onrechtmatigheden zouden voordoen in de verwerking verzoeken om uw persoonsgegevens te wissen.  Recht op beperking van de verwerking – door uitoefening van dit recht kan u indien er zich onjuistheden voordoen en een vraag tot verbetering loopt of u meent dat er zich een onrechtmatigheid heeft voorgedaan, vragen dat de verwerking wordt beperkt. Dit betekent dat uw persoonsgegevens enkel en alleen met uw toestemming verder mogen verwerkt worden. Loutere opslag van de persoonsgegevens wordt hierdoor niet aangetast, noch eventuele verwerking in het kader van een gerechtelijke procedure, ter bescherming van natuurlijke personen of rechtspersonen of om gewichtige redenen van algemeen belang.  Recht op overdraagbaarheid – door uitoefening van dit recht kan u vragen om de door u aangeleverde gegevens terug te bezorgen of rechtstreeks aan een derde partij over te dragen in een toegankelijk formaat. Dergelijk recht kan door uitoefening van een specifieke proportionaliteitsoefening eventueel worden beperkt.  Recht op weigering automatische gegevensverwerking – door uitoefening van dit recht kan u aangeven dat u niet wenst dat uw persoonsgegevens deel uitmaken van volledig geautomatiseerde gegevensverwerkingen en processen zonder menselijke tussenkomst.

 Recht op intrekking van de toestemming – door uitoefening van dit recht kan u een eerder gegeven toestemming te allen tijde intrekken. Hierdoor wordt elke verdere verwerking stopgezet.

Indien u één of meerdere van bovenstaande rechten wenst uit te oefenen dient u contact op te nemen via de gegevens gespecificeerd in artikel 2.
Bovendien kan desgevallend klacht worden ingediend bij de toezichthoudende autoriteit indien u meent dat uw rechten niet worden nageleefd.


Het gebruik van “cookies”.
Tijdens een bezoek aan de site kunnen 'cookies' op de harde schijf van uw computer geplaatst worden. Een cookie is een tekstbestand dat door de server van een website in de browser van uw computer of op uw mobiel apparaat geplaatst wordt wanneer u een website raadpleegt. Cookies kunnen niet worden gebruikt om personen te identificeren, een cookie kan slechts een machine identificeren.
‘First party cookies’ zijn technische cookies die gebruikt worden door de bezochte site zelf en die tot doel hebben de site optimaal te laten functioneren. Voorbeeld: instellingen die de gebruiker bij de vorige bezoeken aan de site heeft gedaan, of nog : een vooraf ingevuld formulier met data dat de gebruiker tijdens vorige bezoeken heeft gedaan.
‘Third Party cookies’ zijn cookies die niet afkomstig zijn van de website zelf, maar wel van derden, bijvoorbeeld een aanwezige marketing of advertentieplug-in. Bijvoorbeeld cookies van Piwik, Hotjar,…. Voor dergelijke cookies moet de bezoeker van de site eerst toestemming geven – dit kan gebeuren via een balk onderaan of bovenaan de website, met verwijzing naar deze policy, die het verder surfen op de website echter niet verhindert.)
U kan uw internetbrowser zodanig instellen dat cookies niet worden geaccepteerd, dat u een waarschuwing ontvangt wanneer een cookie geïnstalleerd wordt of dat de cookies nadien van uw harde schijf worden verwijderd. Dit kan u doen via de instellingen van uw browser (via de help-functie). Hou er hierbij wel rekening mee dat bepaalde grafische elementen niet correct kunnen verschijnen, of dat u bepaalde applicaties niet zal kunnen gebruiken.
Door gebruik te maken van onze website, gaat u akkoord met ons gebruik van cookies.

Wenst u meer informatie over uw privacy met betrekking tot het gebruik van internet raadpleeg dan hier de gids voor internetgebruikers:
http://economie.fgov.be/nl/consument/Internet/kopen_internet/voor/gids_internetgebruikers/